Pumpkin Mask


Items
Pumpkin Mask [Additional]
[Monster Drop] maximum HP + 100 maximum MP + 100 fire resistance + 1% darkness tolerance + 1%
[Monster Drop] maximum HP + 300 maximum MP + 300 fire resistance + 3% darkness tolerance + 3%
[Blacksmith] Maximum HP + 100

Blacksmith
Pumpkin Mask []
Material 1: Jack O' Lantern x1
Price: 10 Spina

Pumpkin Mask []
Material 1: Pumpkin Soul x1
Price: 10 Spina